shss

Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Hej.                                                                                               2017-02-24

Du/Ni kallas till årsstämma i Stora Höga Södra samfällighetsförening torsdagen den 4 april 2017 kl.19.00 i Navet på Stora Högaskolan.

Dagordning för årsstämman finns på baksidan av kallelsen.

Det går bra att lämna nomineringsförslag till valberedningen eller styrelsen på telefon, se nedan, eller e-post via hemsidan www.storahogasodra.se.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars.  Det går bra med e-post till kassören på: yvonneekman74@gmail.com, e-post till styrelsen via hemsidan eller ett brev i någon av styrelseledamöternas brevlåda. Vi vill gärna höra dina/era åsikter, tankar och idéer.

Besök gärna hemsidan och kom med förslag på vad du vill att hemsidan ska innehålla.

Styrelsen 2016:

 

Ordförande:                                            Kassör:                                                     V. ordförande:

Björn Kron                                                Yvonne Ekman                                          Susanne Callerud

Skogsvägen 7                                            Stora vägen 8                                           Stora vägen 19

Tel. 836 70                                               Tel. 679 75

Ledamot:                                                  Sekreterare:                                            Valberedning:

Marcus Katz                                              Johan Palevik                                            Roland Örtendahl

Stora vägen 6A                                         Stora vägen 6                                           Stora vägen 12

Tel. 528 28                                                Tel. 010-1507609

Suppleant:                                               Suppleant:

Arne Johansson                                        Stefan Levinsson

Mellanvägen 7                                         Västervägen 1

Tel. 77 76 79                                            Tel. 77 17 95                             

Välkomna!

 

Dagordning för årsstämman 4 april 2017.

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2016.
 7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2016.
 8. Revisionsberättelsen för 2016.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
 10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Ersättning till styrelsen och revisorer.
 13. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.
 14. Val av 1 ordföranden på 2 år. (tidigare Björn K)
 15. Val av 2 ledamöter på 2 år. (tidigare Johan P och Susanne C)
 16. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år. (tidigare Arne J, Stefan L)
 17. Val av 1 revisor på 1 år. (tidigare Robert C)
 18. Val av 2 medlemmar till valberedning på 1 år. (tidigare Roland och Ann-Charlotte Ö)
 19. Fartdämpande hinder.
 20. Info gemensamhetsanläggningar GA:2 (SHSS) samt GA:6 (Getskärsvägen).
 21. Övriga frågor.
 22. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt. (storahogasodra.se)
 23. Mötet avslutas.