shss

Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Hej.                                                                                               2018-03-05

Du/Ni kallas till årsstämma i Stora Höga Södra samfällighetsförening måndagen den 16 april 2018 kl.19.00 i Navet på Stora Högaskolan.

Dagordning för årsstämman finns på baksidan av kallelsen.

Det går bra att lämna nomineringsförslag till valberedningen eller styrelsen på telefon, se nedan, eller e-post via hemsidan www.storahogasodra.se.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.  Det går bra med e-post till kassören på: yvonneekman74@gmail.com, e-post till styrelsen via hemsidan eller ett brev i någon av styrelseledamöternas brevlåda. Vi vill gärna höra dina/era åsikter, tankar och idéer.

Besök gärna hemsidan och kom med förslag på vad du vill att hemsidan ska innehålla.

Styrelsen 2017:

Ordförande:

Kassör:

V. ordförande:

Markus Kristensson Yvonne Ekman Susanne Callerud
Skogsvägen 7 Stora vägen 8 Stora vägen 19
Tel: 0733-331745 Tel. 83670 Tel. 0709-260231

Ledamot:

Sekreterare:

Valberedning:

Marcus Katz Johan Palevik Roland Örtendahl
Stora vägen 6A Stora vägen 6 Stora vägen 12
Tel. 528 28 Tel. 010-1507609

Suppleant:

Suppleant:

 
Arne Johansson Stefan Levinsson
Mellanvägen 7 Västervägen 1
Tel. 0760-277679 Tel. 0709-131092

 

Välkomna!

 

Dagordning för årsstämman 16 april 2018.

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017.
 7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2017.
 8. Revisionsberättelsen för 2017.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
 10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Ersättning till styrelsen och revisorer.
 13. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.
 14. Val av kassör på 2 år
 15. Val av 1 ledamot på 2 år.
 16. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
 17. Val av 1 revisor på 1 år.
 18. Val av 2 medlemmar till valberedning på 1 år.
 19. Lekplatsen vid Mellanvägen.
 20. Snöröjning och halkbekämpning.
 21. Övriga frågor.
 22. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt. (storahogasodra.se)
 23. Mötet avslutas.