Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

1.   Mötets öppnande

2.   Fråga om mötet är behörigen utlyst.

3.   Val av ordförande för mötet.

4.   Val av sekreterare för mötet.

5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6.   Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2021.

7.   Kassarapporten för verksamhetsåret 2021.

8.   Revisionsberättelsen för 2021.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021.

10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.

11. Framställningar från styrelsen.

12. Ersättning till styrelsen och revisorer.

13. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.

14. Val av kassör på 2 år

15. Val av 1 ledamot på 2 år.

16. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.

17. Val av 2 revisorer på 1 år.

18. Val av 2 medlemmar till valberedning på 1 år.

19. Fartbegränsningar på våra vägar, bl a Stora vägen.

20. Övriga frågor.

21. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt. (www.storahogasodra.se)

22. Mötet avslutas.