Protokoll från årsmöte i Stora Höga södra samfällighet 23 April-07
Plats Stora Höga skolan Navet kl.19.00

Närvarande 13 personer inkl. styrelsen(3). Närvarolista bifogas.

1. Mötets öppnande.

Ordf. Leif Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Besvarades med Ja!

3. Val av ordförande för mötet.

Leif blev enhälligt vald.

4. Val av sekreterare för mötet.

Sittande tf. sekr Gunnar Dahlqvist valdes.

5. Val av två justeringsmän ,tillika rösträknare.

Niklas Winroth och Helen Johansson valdes.

6. Verksamhetsberättelsen.

Gunnar visade på OH och läste upp verksamhetsberättelsen , bifogas protokollet bilaga 2.

7. Kassarapporten .

Kassören Greger Nilsson läste upp kassarapporten. Föreningen har tillgångar på totalt 142493 sek. Bifogas protokollet som bilaga 3.

8. Revisionsberättelsen.

Revisor Lennart Akervall hade förhinder. Greger läste upp den till styrelsen inlämnade revisionsberättelsen. Bifogas som bilaga 4.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006.

Årsmötet godkände kassaberättelsen och gav styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens förslag för utgift och inkomst stat.

Styrelsen föreslog oförändrad utgiftstat för medlemmarna , 500 sek per fastighet för 2007.

11. Nya ärenden och motioner

Trots att styrelsen gått ut med en månad förlängd motionstid i årsmöteskallelsen hade inga motioner eller förslag inkommit.

12. Framställningar från styrelsen.

Gunnar berättade att styrelsen och föreningen under lång tid diskuterat att vidtaga åtgärder för att dämpa trafiktempot på våra vägar. Detta har blivit än mer aktuellt de senaste åren , med den kraftiga inflyttningen till Stora Höga (den mest expanderande kommunen och kommundelen i hela Sverige två år i rad!) Enbart från Laxvägen , numera förlängningen på Västervägen, åker ca 100m fler bilar per dygn, samt många mopeder i mycket hög fart.

Styrelsen redovisade tre förslag till åtgärder i vårt område, att:

Anlägga 3 st.fartdämpande vägbulor på Västervägen.
Stänga av Stora vägen söder om Blåmusslan.
Införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim i hela vårt område.
Årsmötet diskuterade förslagen länge och ingående. Belsut togs att göra följande:

Anlägga fartdämpande ”rillor” (ist. för gupp) som första åtgärd, men då även framför övergångstället i korsningen Västervägen / Stora vägen , samt även före nuvarande 30 skylten före Blåmusslan.
Lämna förslag till Stenungsunds kommun ,Vägverket och Länstyrelsen om att antingen få stänga Stora vägen söder om Blåmusslan och anlägga vändplan på kommunens gräsplan nedanför , eller enkelrikta vår del av Stora vägen söderut.
Lämna förslag till ovanstående om att även få sänka hastigheten i hela området till max 30 km/tim.

13. Arvoden till styrelsen

Styrelsen föreslog i det närmaste oförändrade arvoden från höjningen föregående år.
Men föreslår ett mötesarvode på 200sek. per möte styrelsemedlem deltager i. Det skulle kunna bli max 1200 sek. (6 möten a´200 sek.)
Dessutom en mindre höjning för enskild ledamot och revisor. Årsmötet föreslog en höjning av sekreterarens arvode och det beslutades att sekreterarens arvode skulle höjas till samma nivå som kassörens.
Ett förslag om att även arvodera valberedningen avslogs av årsmötet.
Arvoden redovisas i bifogad bilaga 5.

14. Val av styrelse för 2007-2008

Ordförande : Valberedningens förslag till ordförande för de kommande två åren var sittande och det beslutades enhälligt.
2 ledamöter för två år. Till ledamöter valdes Sonja Akervall och Gunnar Dahlqvist.

15. Val av revisor och suppleanter.

2 suppleanter för ett år. Till suppleanter valdes: Anna Alexandersson( representant för Blåmusslan) och Helen Johansson.
Revisor för ett år: tf. sekr hade pratat med sittande Lennart Akervall om omval. Beslutades att välja Lennart.

16. Val av valberedning:

Valberedning för ett år: Föreslogs sittande, Anders Callerud och Roland Örtendal, som omvaldes.

17. Övriga frågor:

· Lekplatsen: I dåligt skick idag. T.ex: igenvuxen sandlåda och trasiga lekredskap. Det beslutades att styrelsen gör en syn på platsen och åtgärder sätts in snarast för att säkerställa en trevlig och säker lekplats och även sätta upp en papperskorg.

· Övriga grönytor misskötta under 2006. Greger får i uppdrag att påminna föreningen Wallen om skyldigheterna i gräsklippningsavtalet.

· Vattensamlingar på vägar: Sänkor i Mellanvägen och Släntvägen behöver asfalteras.

· Antal juniorer i vårt område: Fråga om styrelsen har koll på hur många barn (juniorer) det bor i vårt område. Nej, men styrelsen skall fundera på om och hur det skulle gå att få reda på det, på ett enkelt sätt.

18. Tid och plats för justering av årsmötesprotokollet.

Tf. sekr. hör av sig till justeringsmännen inom 2 veckor.

19. Mötets avslutande

Ordförande avslutade och tackade alla för visat intresse.

Protokoll: Gunnar Dahlqvist.                           Justeras ordförande Leif Karlsson

……………………………… ………………………………….

Justeras Niklas Winroth                                  Justeras Helen Johansson