Information från styrelserna i Getskärsvägens och Stora Höga södra samfällighetsföreningar

Efter att Getskärs samfällighetsförening behövt upprätta en röstlängd har det uppdagats att våra förrättningar “flyter ihop”, d v s att medlemmarna i Stora Höga södra samfällighetsförening också är medlemmar i Getskärsvägens samfällighetsförening och tvärtom.

Efter mycket efterforskning och kontakt med Lantmäteriet och REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) har vi förstått att det varit så sedan 2001. Våra vägar är uppdelade i sektioner varav båda föreningarnas medlemmar har andelar i en del av den andra föreningens sektioner. (Sektionerna det handlar om är Stora vägen norr om korsningen Getskärsvägen-Stora vägen till ca 50 m bortanför korsningen norra Mellanvägen-Stora vägen och sektionen söder om samma korsning och bort till korsningen södra Mellanvägen-Stora vägen).

Efter ett gemensamt möte mellan styrelserna beslutades att 2016 kallas alla medlemmar till båda föreningarnas årsstämmor. Detta för att det ska bli korrekt då alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut rörande de sektioner de har andelar i. Bli därför inte förvånad om ni får två kallelser till årsstämmor i år. Getskärsvägens samfällighetsförening planerar ha stämma 21/3 och Stora Höga södra samfällighetsförening 28/4.

Båda årsmötena hålls i Navet som vanligt fast vid ovan angivna datum.

Vi har även planerat ett möte för båda samfälligheternas medlemmar där vi i styrelserna ska försöka få en representant från Lantmäteriet som kan klargöra vad som gäller för våra samfälligheters gemensamhet.

Om ni vill veta mer om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter finns information på Lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se under rubriken Om samfälligheter, http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-gemensamhetsanlaggningar/

Ni kan också logga in på Min fastighet, http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ och där se att er fastighet har andelar i två samfälligheter.
Vänligen,
styrelserna i Getskärsvägens samfällighet och Stora Höga södra samfällighet