Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Protokoll för årsstämman 23 april 2014.

Plats: Navet i Stora Höga skolan. kl.19.00

Närvarande: 9 medlemmar inkl. styrelse och valberedning

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Mötet besvarade frågan med ett ja.

3. Val av ordförande för mötet.
Sittande Björn Kron valdes.

4. Val av sekreterare för mötet.
Sittande Yvonne Ekman valdes.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Marcus Lindberg och Stefan Levinsson valdes.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2013.
Mötet gavs några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen som sedan godkändes, bilaga 1.

7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2013.
Kassör Mattias Gevreus gick igenom kassarapporten, bilaga 2.

8. Revisionsberättelsen för 2013.
Revisor Robert Carlssons revisionsberättelse lästes upp, bilaga 3.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.
Det har kommit in en motion från medlemmarna, bilaga 4. Medlemmen anser att det behövs farthinder på Mellanvägen. Mötet diskuterade olika placering av de betonghinder som blivit över från Stora vägen efter att fartgupp har monterats.

11. Framställningar från styrelsen.
En vägsyn har gjorts. Styrelsen har efter det varit i kontakt med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) som vi är medlemmar i. Anledningen är att få hjälp med de problem som är mest bråttom med i vårt ansvarsområde, bl a dränering. De kan rekommendera konsulter och hjälpa till med ekonomisk lösning. En synpunkt från en medlem var då att sista biten av Skogsvägen är smalare.

Mötet diskuterade även att höja avgiften till Stora vägens fond med 3% enligt stadgeändring 2013. Viktigt att Getskärsvägens förening meddelas.

12. Ersättning till styrelsen och revisorer.
Kassören föredrog arvodena. Styrelsen föreslår inga höjningar i år.

13. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.
Styrelsen föreslog en höjning med 100 kr inför större asfalteringsarbeten senare. Avgiften blir då 1 100 kr. Mötet antog förslaget.

14. Val av kassör på 2 år.
Mattias Gevreus valdes.

15. Val av 1 styrelseledamot på 2 år.
Marcus Katz valdes.

16. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
Arne Johansson och Joakim Wåhlström valdes.

17. Val av 1 revisor på 1 år.
Robert Carlsson valdes.

18. Val av 2 medlemmar för valberedning på 1år.
Roland Örtendahl och Ann-Charlott Örtendahl valdes.

19. Övriga frågor.
Det har inte varit någon arbetskväll i lekparken på några år och det börjar bli hög tid. Ska försöka få med info om det på fakturorna till medlemmarna.

Det har diskuterats ett staket längs grönytan vid Stora vägen för att hindra bilar att köra där. Meddelande till medlemmarna får göras även om det.

Det hade varit kul om Rune Winkler eller möjligen Lennart som höll föredrag på årsstämman 2013 ville skriva på hemsidan.

20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.
Protokollet kommer att finnas på Stora vägen 8 och hemsidan 14 dagar efter årsstämman.

21. Mötet avslutades.

Sekreterare Yvonne Ekman

Justerat Marcus Lindberg

Justerat Stefan Levinsson