shss

Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Protokoll för årsstämman 28 april 2016.

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

Närvarande: 10 fastigheter från GA-2
0 fastigheter från GA-6

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

 1. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Mötet besvarade frågan med ett ja.

 1. Val av ordförande för mötet.

Sittande Björn Kron valdes.

 1. Val av sekreterare för mötet.

Sittande Yvonne Ekman valdes.

 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Robert Carlsson och Karin Nilsson valdes.

 1. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2015.

Mötet gavs några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen som sedan godkändes, bilaga 1.

 1. Kassarapporten för verksamhetsåret 2015.

Kassör Mattias Gevreus gick igenom kassarapporten, bilaga 2.

 1. Revisionsberättelsen för 2015.

Revisor Robert Carlssons revisionsberättelse lästes upp, bilaga 3.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

 1. Nya ärenden och motioner från medlemmar.

Inga motioner har kommit in.

 1. Framställningar från styrelsen.

Styrelsen föredrog planerna för 2016. Bl a planeras en arbetsdag på lekplatsen innan sommaren. Sen fortsätter arbetet med fartbegränsning på våra vägar.

Asfalteringar kommer att utföras under våren.

 1. Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag var att inte göra några ändringar. Mötet beslutade att anta förslaget.

 1. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.

Styrelsen föreslog en höjning av avgiften med 100 kr till 1200 kr/år med kommande asfalteringar som underlag. Mötet antog förslaget.

 1. Val av kassör på 2 år.

Yvonne Ekman valdes.

 1. Val av ledamot på 2 år.

Marcus Katz valdes om.

Ett tillägg i dagordningen gjordes då det efter val av kassör behövdes ett fyllnadsval av en ledamot med 1 år kvar. Johan Palevik valdes.

 1. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.

Arne Johansson och Stefan Levinsson valdes.

 1. Val av 1 revisor på 1 år.

Robert Carlsson valdes om.

 1. Val av 2 medlemmar för valberedning på 1år.

Roland Örtendahl och Ann-Charlott Örtendahl valdes om.

 1. Getskärsvägens samfällighet.

Björn redogjorde för problematiken med andelsinflytande mellan gemensamhetsanläggningarna GA-2 och GA-6. Då vi inte fullt förstår varken problem eller har någon lösning arbetar båda samfälligheternas styrelser vidare. Ska försöka få till ett informationsmöte för medlemmarna med lantmäteriet som får förklara.

 1. Övriga frågor.

En nyfiken fråga som ställdes var om fler upplever att post delas ut till fel adressat. Känns som det händer mycket oftare än tidigare.

 1. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer att finnas på Stora vägen 8 och hemsidan 14 dagar efter årsstämman.

 1. Mötet avslutades.

Ordföranden tackade för visat intresse och tackade dessutom avgående kassör Mattias för ett väl utfört arbete.

 

Sekreterare Yvonne Ekman

Justerat Robert Carlsson                                                    Justerat Karin Nilsson