Protokoll från Stora Höga Södra Samfällighet årsstämma.
Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 21 April 2008.

Närvarande: 18 personer.

1. Mötets öppnade

Ordförande Leif Karlsson hälsade med glädje den stora skaran välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades med Ja!

3. Val av ordförande för mötet.

Föreslagen sittande Leif Karlsson bifölls av stämman.

4. Val av sekreterare för mötet.

Föreslagen sittande Gunnar Dahlquist bifölls av stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Robert Karlsson och Anders Callerud

6. Verksamhetsberättelsen för 2007.

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen.

7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2007.

Kassören Greger Nilsson berättade om föreningens finanser.
Föreningen har tillgångar på totalt ca 170 000 sek.
Kassarapporten godkändes och läggs till handlingarna.

8. Revisionsberättelsen för 2007.

Av föreningen utsedd revisor Lennart Akervall läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Stämman godkände revisionsberättelsen och gav ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Styrelsens förslag för utgifts och inkomststat enl. debiteringslängd.

Förslaget var oförändrad årsavgift på 500 sek per fastighet .
Stämman godkände förslaget.

11. Nya ärenden och motioner.

En motion från en av våra fastighetsägare som gällde önskad asfaltering av en stor grop på vändplanen utanför sin fastighet behandlades. Styrelsen hade gjort vägsyn och sett gropen på ca 2m2, och beslutade att den ska ingå i årets asfaltarbeten tillsammans med ett antal andra . Styrelsen avser att låta anlitad entreprenör ge sitt utlåtande till vad som anses rimligt att åtgärda av de i vägsynen dokumenterade bristerna. Stämman biföll förslaget.

12. Framställningar från styrelsen.

Föreningens fastighetsägare rekommenderas att:

Flytta ut brevlådorna närmare vägen för att slippa få leriga diken vid brevlådan eftersom långt in sittande brevlådor tvingar ut post och tidningsbud utanför asfalten. De gamla dikena föreslås att iordningställas av respektive fastighetsägare och gräsbesås.

Snygga till ”sina” allmänningsytor utanför respektive fastighet. Fastighetsägare som fyller igen diken utanför sin tomtgräns måste tillse att dräneringen inte försämras (lägga drän.rör) och jämna ut fyllet, samt så gräs och hålla snyggt. (klippa gräset)

Fundera på om man vill ha asfalterat sin infart eller parkering etc. Vi undersöker möjligheten att få ta med egna asfaltjobb samtidigt som vi åtgärdar vägbulorna och de gropar som finns. Lämna då snarast in antal kvadratmeter till sekr . eller ordf..

Sekr. redovisade Stenungsunds framtidsplaner för Stora Höga centrum.
Man avser att riva de grå barackerna (mob. förråden) och ta hit de röda ”sjöbodarna ” från Stenungs torg. Samtidigt göra stenlagd gårdsgata på Stora vägen från bilverkstan till rondellen. Här kommer det sannolikt att bli låg hastighetsbegränsning. Styrelsens tidigare förslag att stänga av ”stora vägen” efter daghemmet Blå musslan kan vi då sannolikt inte få realiserat.

13. Beslut om arvoden till styrelsen.

Förra årets uppgraderade arvoden beslutades bibehållas kommande år.

14. Val av styrelse.

Valberedningens förslag; Till kassör föreslogs sittande Greger Nilsson för omval på 2 år och till ledamot tillika vice ordförande på 2 år föreslogs Markus Kristensen.
Stämman biföll och valde de föreslagna.

15. Val av revisor och suppleanter

Valberedningens förslag till revisor var Robert Carlsson och till revisorsuppleant Lennart Akervall. Till suppleanter i styrelsen invaldes Yvonne Ekman , Susanne Callerud och omvaldes Helen Johansson (Blå Musslan)
Förslagen bifölls och stämman valde de föreslagna ,samtliga på 1 år.

16. Val till valberedning.

Till ny valberedning invaldes Lennart Karlsson och Roland Örtendal på 1 år

17. Övriga frågor:

– Ett förslag från en mötesdeltagare om att gå ut till föreningens fastighetsägare att ta bort skymmande träd och klippa skymmande häckar bifölls. Styrelsen går en busk- syn senare när löven har kommit och lämnar en ”klipp häcken” broschyr igen till de fastighetsägare som anses behöva göra siktbefrämjande åtgärder.

-Hur gör vi för att få nya medlemmar till våra möten?
Anordnar fester? Vi beslutade börja med nedanstående på arbetsdagarna.

-Arbetsdagarna. Kallelse och förtäring? 6 och 13 Maj!
Eva och Sonja står för enklare förtäring och kaffe.
Beslutades att kallelsen skall läggas i varje fastighets brevlåda. Leif och Gunnar.

-Allmänningen vid Björkebo upp till Tempo.
Väldigt skräpigt, vad gör vi ? Nytt försök med att få upp papperskorgar. Gunnar pratar med Robert på Tempo. Han måste ta sitt ansvar och sätta upp minst en korg
Papperskorgar för vägsträckan neråt tar styrelsen upp med Stenungsunds kommun.

-Skolbussar på Stora vägen igen
Ellösbuss, måste snarast informeras om vad som gäller. Styrelsen kontaktar!

-Hastigheten på Stora vägen.
Det föreslogs att förutom de av styrelsen föreslagna 4 blomlådorna utmed Blå musslan, sätta upp ytterligare 2 blomlådor mellan G:a Getskärsvägen och Västervägen. Stämman godkände förslaget.
Att samtidigt få till en sänkning till max 30 km/tim vore att föredra. Föreningen behöver då inte sätta upp en massa varningsskyltar för vägbulor eller blomlåde- hinder. Styrelsen kontaktar Stenungsunds gatukontor.

18. Tid och plats för justering av protokollet.

Sekreteraren hör av sig till justerarna kommande veckan.

19. Mötets avslutande.

Ordförande tackade alla engagerade föreningsmedlemmar och avslutade mötet.

Dag som ovan                                   Justeras:                                Justeras:

Sekr.Gunnar Dahlquist                      Anders Callerud                     Robert Carlsson