Protokoll från årsstämma, Stora Höga Södra Samfällighet
Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 den 26 April 2011.

Närvarande:12 medlemmar plus styrelsen. Glädjande att se 2 nyinflyttade medlemmar i år igen.

1. Mötets öppnande

Ordförande Markus Kristensen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades med Ja!

3. Fråga om dagordningens godkännande.

Besvarades med Ja!

4. Val av ordförande för mötet.

Föreslagen sittande Markus, som bifölls av stämman.

5. Val av sekreterare för mötet.

Föreslagen sittande Gunnar Dahlquist bifölls av stämman.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Föreslagna Eva Eliasson och Anders Callerud, bifölls av stämman.

7. Verksamhetsberättelsen för 2009.

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen. Styrelsen hållit 5 möten och föreningen en årsstämma. Inga allmänna arbetsdagar under året. Det som behövts göras har styrelsens medlemmar klarat av.
En vägsyn har utförts före starten av nybyggena på Skogsvägen. Gräsklippningen har utförts till belåtenhet av Arne Johansson i styrelsen. Blomlådorna byttes ut till betong”grisar” och det fungerade ganska bra, som farthinder tills snöplogen plöjde bort dom . Snöröjningen har inte heller under denna säsong varit tillfredställande, flera samtal med kommunens ansvariga har inte hjälpt.! Vi har länge arbetat för att få en hastighetssänkning i vårt område. Till slut fick vi en del av önskemålet tillgodosett. Max 30 km/tim mellan 07.00-17.00 på vardagar. Vi har också för att förebygga olyckor pga. den dåliga efterlevnaden av högerregeln lagt företrädesplikt ut från Mellanvägen och Västervägen. Det fattas dock ännu markeringstrianglar i vägbanan. Gatubelysningen har fungerat bra i vårt område. Några grävarbeten har gjorts av kommunen pga. vattenläcka och för anslutning av nybyggena på Skogsvägen.
Torgprojektet har reviderats av kommunens planarkitekter och vi förväntar oss få ta del och komma in med ev. synpunkter från styrelsen eller årsstämman.

8. Kassarapporten för verksamhetsåret 2010.

Kassören Greger Nilsson berättade om föreningens finanser.
Föreningen har haft utgifter på 44000 sek. Inkomsterna från avgifter och fond var ca.83000sek. Summa tillgångar ca 39000sek. Kassarapporten godkändes och läggs till handlingarna.

9. Revisionsberättelsen för 2008.

Sekreteraren läste upp revisionberättelsen av föreningen utsedd revisor Robert Carlsson . Revisorn fann allt i sin ordning och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Rapporten lades till handlingarna.

10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Stämman gav enhällig ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Nya ärenden och motioner.

Inga motioner har kommit in, men ett brev om dålig /usel snöröjning. Vintern och den dåliga kommunala snöröjningen diskuterades av stämman och stämman biföll styrelsens förslag att åter igen skicka en skrivelse till kommunens ansvariga och berätta hur vi upplevt vintern och vad vi tycker i frågan. Sekreterare får uppdraget att skriva skrivelsen till Stenungsunds kommun.

12. Framställningar från styrelsen.

Anders Callerud från Skanova hade bjudits in för att berätta om Skanovas möjligheter att erbjuda olika lösningar för anslutning till ett digitalt fiberkabelnät, som skulle kunna ersätta fasta kopparkabelanslutningar, parabolantenner och andra takantenner för mottagning av TV, bredband och telefoni och ge betydligt snabbare datorkommunikation m.m. Anders besvarade frågor och en diskussion tog vid, som slutade med att styreslen beslöt att en grupp med Anders , Leif Karlsson och ordf. Markus ska titta vidare på förslaget och gå ut med en enkät till samtliga hushåll för att pejla intresset och se om det är värt att gå vidare för att skaffa fiberkabelnät.

Den andra framställningen var information om det nya torgförslaget. Sekr. informerade och berättade om detta. Efter diskussion kom stämman fram till att vi skriver tillbaka till planarkitekten att ; SHSS föreslår ytterligare en rondell söder om Stora Höga i korsningen till nya Anråsvägen, samt att vi vill ha Kommunens synpunkter på en av SHSS föreslagen avstängning av Stora vägen söder om Västervägen. Besökande till Stora Höga skolan och förskolan Blå Musslan får då ta vägen söderifrån om man är bilburen. Detta ansågs av stämman , som det bästa förslaget för att få bukt med den intensiva trafiken utmed Stora Vägen. Sekr. fick i uppdrag att skicka in skrivelsen.

13. Beslut om arvoden till styrelsen för verksamhetsåret 2010.

Styrelsens förslag till ledamöternas arvoden var att bibehålla nuvarande ersättningar. Stämman beslutade enligt förslaget. Total ersättning till styrelsens ledamöter är 17600sek.

14. Styrelsens förslag för utgifts och inkomststat enl. debiteringslängd.

Styrelsen framförde sitt förslag om en liten höjning med 200 sek. till totalt 1000sek/år. Föreningen har under tid tagit ut olika avgifter beroende på behovet av åtgärder. Inför stora asfalteringsarbeten har vi höjt och däremellan sänkt ända ner till 500sek. Nu behöver kassan stärkas lite extra inför kommande åtgärder initierade av vägsynen. Stämman blev överens om att vi nöjer oss med att höja med 200sek i år för att kunna finansiera detta. Utgiftstat för 2011 blir 1000sek/ fastighet enl.debiteringslängden.

Val till styrelse

( ordförande, 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter, revisor och valberedning)

15. Till ordförande

hade valberedningen ett förslag ”nyval” av Leif Karlsson ( sittande ordf.avböjt omval)

16. Till styrelseledamöter

föreslogs omval på Gunnar Dahlquist och Yvonne Ekman.

17. Till styrelsesuppleanter

föreslog valberedningen omval på Arne Johansson och nyval på Markus Kristensen

18. Till revisor

föreslogs omval av Robert Karlsson.

19. Till valberedning

föreslogs omval av Roland Örtendahl och Lennart Karlsson.

Inga andra valförslag kom upp och stämman valde enhälligt de föreslagna personerna.

18. Övriga frågor:

· Frågan om vi skall erbjuda våra medlemmar egna asfalteringsarbeten för samma pris som föreningen får, bifölls av stämman.
Sekr. fick i uppdrag att kontakta PEAB för en konsultation m.a.p. åtgärdsbehovet enligt utförd vägsyn. Efter detta beslutar den nya styrelsen vad som skall prioriteras. Vi ska också se på kostnad för att ”rätta till” väganslutningen till de fastigheter , som idag har grus fram till våra gemensamma asfalterade vägar. Dels för att slippa grus som dras med ut på vägarna , men också för att få ett enhetligare och snyggare utseende på fastigheternas väganslutningar

· Ansvar för renhållningen utmed Stora vägen och på lekplatsen? Papperskorgar etc. Skulle SRAB kunna tömma papperskorgarna på Torsdagarna när hushållssoporna hämtas ? Yvonne kontrollerar vad som gäller med kommuns ansvariga.

· Problem med dagvatten , som inte rinner ner alternativt sväljs av dike vid fastigheten Västervägen 3 , skall styrelsen titta på!

19. Tid och plats för justering av protokollet.

Sekreteraren hör av sig till justerarna inom 2 veckor.
Protokollet kommer som vanligt att finnas på vår hemsida och också tillgängligt hos varje styrelsemedlem.

20. Mötets avslutande.

Ordförande tackade för sig och tackade också de glädjande många närvarande föreningsmedlemmarna för visat intresse och deltagande och avslutade mötet.

Protokoll                                         Ordförande

Sekr.Gunnar Dahlquist                   Markus Kristensen

Justeras                                          Justeras

Eva Eliasson                                   Anders Callerud