Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Protokoll för årsstämman 4 april 2017.

shss

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

Närvarande: 10 fastigheter från GA-2
0 fastigheter från GA-6

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Mötet besvarade frågan med ett ja med tillägget att det stod torsdagen den 4:e april när det var tisdagen den 4:e april.

Val av ordförande för mötet.

Susanne Callerud valdes.

Val av sekreterare för mötet.

Sittande Johan Palevik valdes.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Arne Johansson och Stefan Levinsson valdes.

Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2016.

Mötet gavs några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen som sedan godkändes, bilaga 1.

Kassarapporten för verksamhetsåret 2016.

Kassör Yvonne Ekman gick igenom kassarapporten, bilaga 2.

Revisionsberättelsen för 2016.

Revisor Robert Carlssons revisionsberättelse lästes upp, bilaga 3.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Nya ärenden och motioner från medlemmar.

En motion har kommit in med 4 st delmotioner där en medlem motionerar följande:

1. Rensa bort alla livsfarliga betongstenar från gång- och cykelvägar
2. Prioritera åtgärder så att så många barn som möjligt ska kunna gå- och cykla till skolan
3. Underlätta och prioritera framkomlighet för de som går, cyklar och åker kollektivt
4. Föreningen ska avvecklas och vägarna övertas av kommunen.

Mötet avslog motionen.

Framställningar från styrelsen.

Styrelsen föredrog planerna för 2017. Bl a planeras en arbetsdag på lekplatsen den 16:e maj. Sen fortsätter arbetet med fartbegränsning på våra vägar.

Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag var att inte göra några ändringar. Mötet beslutade att anta förslaget.

Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.

Styrelsen föreslog en sänkning av avgiften med 100 kr till 1100 kr/år med samt höja andelsavgiften Stora Vägens fond med 3% till 112,55 kr samt specificera den avgiften på fakturan. Den nya avgiften blir alltså 1100 kr + 112,55 kr = 1213 kr . Mötet antog förslaget.

Val av ordförande på 2 år.
Markus Kristensson valdes.

Val av ledamöter på 2 år.
Susanne Kallerud och Johan Palevik valdes.

Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
Arne Johansson och Stefan Levinsson valdes om.

Val av 1 revisor på 1 år.
Robert Carlsson valdes om.

Val av 2 medlemmar för valberedning på 1år.
Roland Örtendahl och Ann-Charlott Örtendahl valdes om.

Fartdämpande åtgärder, ett fartgupp kommer monteras på Stora Vägen utanför Blå Musslan, några meter norr om där det var placerat tidigare. Ett fartgupp kommer placeras på Västervägen, strax väster efter korsningen till Skogsvägen.
Mötet godkände förslagen.

Info gemensamhetsanläggningar GA:2 och GA:6,
Stefan Levinsson redogjorde för förhållandet mellan GA:2 och GA:6, mötet beslutade att inte arbeta för några förändringar i förhållandet.

Övriga frågor:
Inga asfalteringar behövs i år, så småningom så ligger Lilla Skogsvägen och Mellanvägen närmast till hands.

Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt:
På hemsidan, www.storahogasodra.se samt hemma hos sekreteraren på Stora Vägen 6.

Mötet avslutades.

Sekreterare Johan Palevik

 

Justerat Arne Johansson                                                    Justerat Stefan Levinsson