Verksamhetsberättelse 2014

Stora Höga södra samfällighetsförening

Styrelsen har under 2014 bestått av ordförande Björn Kron, kassör Mattias Gevreus, vice ordförande Susanne Callerud, sekreterare Yvonne Ekman, ledamot Marcus Katz samt suppleanter Arne Johansson och Joakim Wåhlström.

Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten och föreningen en ordinarie årsstämma.

Under året har Netel haft slutbesiktning efter gräv- och schaktningsarbeten för fiber. Våra synpunkter har uppmärksammats och åtgärdats.

En ungdom i vårt ansvarsområde har även i år skött gräsklippningen av våra gemensamhetsytor samt även hållit undan ogräset på lekplatsen mot arvode. Boulebanan har rensats från ogräs av en medlem.

Inköp av ett fartgupp till samt montering av detsamma har gjorts av styrelsen. Likaså omflyttning av äldre betonghinder och ersättning av snökäppar längs Stora vägen på grönområdet där de försvunnit. Fler betonghinder har köpts in för utplacering på gång- och cykelbanan då en del mopeder och bilar kör där för att undvika fartgupp på bilvägen.

Styrelsen har under vinternsäsongerna även försökt hålla koll på när snöplogning och sandning behövts vid de tillfällen kommunen inte redan gjort det. Styrelsen har beställt uppsopning av sand och grus på våren.

Det har uppmärksammats att vi är medlemmar i Getskärsvägens samfällighet samt de i vår. Eftersom vi inte vet vad detta beror på och det eventuellt kan skapa en del juridiska och ekonomiska problem har vi haft möte med dem för att försöka reda ut problemen.