Protokoll från Stora Höga Södra Samfällighet årsstämma.
Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 1 April 2009.

Närvarande: 7 medlemmar plus styrelsen. Glädjande att se 3 nyinflyttade medlemmar.

1. Mötets öppnande

Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades med Ja!

3. Val av ordförande för mötet.

Föreslagen sittande Leif Karlsson bifölls av stämman.
(lämnade sedan över till v. ordf. att fortsätta mötet)

4. Val av sekreterare för mötet.

Föreslagen sittande Gunnar Dahlquist bifölls av stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Föreslagna Robert Carlsson och Roland Örtendahl, bifölls av stämman.

6. Verksamhetsberättelsen för 2008.

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen. Bl.a har styrelsen hållit 8 möten och föreningen en årsstämma. Dessutom har 3 arbetsdagar använts till att bl.a göra en boulebana, snickra ny sandlåda med sand, 6 st blomlådor till farthinder samt återställning av staketet runt lekparken.

7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2008.

Kassören Greger Nilsson berättade om föreningens finanser.
Föreningen har tillgångar på totalt ca 170000sek, men då är inte asfalteringsarbetet betalt ännu. Kassarapporten godkändes och läggs till handlingarna.

8. Revisionsberättelsen för 2008.

Av föreningen utsedd revisor Robert Carlsson berättade att allt såg bra ut. Rapporten lades till protokollet.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Stämman gav enhällig ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Styrelsens förslag för utgifts och inkomststat enl. debiteringslängd.

Förslaget var oförändrad årsavgift på 500 sek per fastighet .
Stämman godkände förslaget.

11. Nya ärenden och motioner.

En motion från en av våra fastighetsägare gällde önskan om ett farthinder i svängen ut på Mellanvägen ,samt förbättringar i lekparken .t.ex. lekstuga för barnen.
En annan motion gällde skymmande granar utmed Skogsvägen. Stämman beslutade inget här utan enades om att vi tar det under pkt.12 styrelsens framställan där lekparksförbättringar och trädansning också finns med.

12. Framställning från styrelsen.

a. Köpa en lekstuga till lekparken
b. farthinder Mellanvägen 2
c. Hemsidans utformning
d. farthinder (droppar) på Stora vägen utanför Blå Musslan.
e. Häckklippning och trädansning.
f. Kulturvandring.
g. Arbetsdagar.

  1. Stämman beslutade att styrelsen köper en enkel lekstuga.
  2. Farthinder Mellanvägen 2. Vi provar med en plastlist!
  3. Beslutades att vi fortsätter försiktigt framåt med hemsidans utformning. Alla ombads skicka in alster framförallt gamla foton från Stora Höga till WEB-master Markus Kristensen.
  4. Vi avvaktar till nästa år med ev. asfalterade droppar. Vi ger blomlådorna en chans till över sommaren och planterar nytt.
  5. Beslutades att styrelsen i sommar går en runda för att se på häckar och träd, som kan skymma sikten och delar ut broschyren” klipp häcken, du kan rädda liv” till de fast. ägare vi anser behöver röja för bättre sikt. Dessutom har ordf. i uppdrag att prata med Axelsson om hans skymmade granar på Skogsvägen
  6. Styrelsen har diskuterat en kulturvandring. Frågan gick till närvarande Rune Winkler, som hållit i sådana. Rune tackade ja och stämman beslutade att vi ordnar minst en kulturvandring under sommarhalvåret.
  7. Arbetsdagar diskuterades. Vi var överens om att det är tråkigt att det i stort sätt är samma familjer /personer som ställer upp år efter år. För att få större uppslutning beslutades att nästa år debitera 100sek. extra för den fastighet som inte representeras på någon arbetsdag.

13. Beslut om arvoden till styrelsen för verksamhetsåret 2009.

Styrelsens förslag till ledamöternas arvoden var att höja från noll till 800sek för suppleanter , höja med 600sek till 1400sek för ledamot och höja med 1000sek till 2400 för vice ordförande. Övriga oförändrade. Stämman beslutade enligt förslaget.

14. Val av styrelse ( 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter)

Valberedningens förslag till ord. ledamot för 2 år.

Leif Karlsson omval.

Gunnar Dahlqvist omval.

Yvonne Ekman omval.

Val till suppleant för 1 år .

Susanne Callerud omval

Arne Johansson nyval.

15. Val av revisor och suppleant

Till revisor på 1 år omvaldes Robert Carlsson

16. Val av valberedning.

Omval ett år på Roland Örtendahl sammankallande och Lennart Karlsson.

17. Övriga frågor:

Kallelsen till årsstämman.
Valberednings sammankallande ville ha med även revisorns namn på kallelsen och påminnelse om att skicka in förslag till nomineringar för styrelse m.m. i god tid till valberedningen. Stämman beslutar att revisorn också skall stå med i kallelsen. Vid kontroll av kallelsen såg vi att anmodan om att nominera fanns med. Beslutades dock att vi nästa år skall göra det ännu tydligare.

Hur gör vi för att få nya medlemmar till våra möten?
Anordnar fester? Bouletävlingar och kulturvandringar? Vi beslutade börja med att kalla till någon/ några arbetsdagar i Maj.

Skolbussar på Stora vägen igen
Ellösbuss kör ofta mycket fort förbi Blå Musslan , måste snarast informeras om vad som gäller. Styrelsen kontaktar!

Hastigheten på Stora vägen.
Att få till en sänkning till max 30 km/tim vore att föredra. Styrelsen ( Leif) jobbar med att få sänkt hastighet i hela vårt område och håller kontakt med Stenungsunds kommun.

Gatubelysningen.
Sekr. informerade att styrelsen och enskilda medlemmar och föräldrar kontaktat gatukontoret om rep. behov av ett antal gatubelysningar bl.a. utanför Blå Musslan. Beskedet vi fått är att enstaka armaturer inte repareras och att man har en kontroll i Oktober och en i Mars. Går en lampa sönder i November så ska det tydligen få vara svart under den mörka tid då vi bäst behöver ljuset?

18. Tid och plats för justering av protokollet.

Sekreteraren hör av sig till justerarna kommande veckan.

19. Mötets avslutande.

Ordförande tackade alla föreningsmedlemmar och avslutade mötet.

 

Protokoll                                                     Justeras:                          Justeras:

 

Sekr.Gunnar Dahlquist                      Roland Örtendahl                   Robert Carlsson