Protokoll från årsstämma, Stora Höga Södra Samfällighet
Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 13 April 2010.

Närvarande: 4 medlemmar plus styrelsen. Glädjande att se 2 nyinflyttade medlemmar.

1. Mötets öppnade

Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades med Ja!

3. Fråga om dagordningens godkännande.

Tillägg för information om en nybildad ungdomsförening i Stora Höga och Stenungsunds kommuns ideér om ett ungdomens hus i Driftvärnsgården.

4. Val av ordförande för mötet.

Föreslagen sittande Leif Karlsson bifölls av stämman.

5. Val av sekreterare för mötet.

Föreslagen sittande Gunnar Dahlquist bifölls av stämman.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Föreslagna Eva Eliasson och Ida Winkler bifölls av stämman.

7. Verksamhetsberättelsen för 2009.

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen. Bl.a har styrelsen hållit 5 möten och föreningen en årsstämma. Dessutom har 2 arbetsdagar använts till att bl.a fylla mera sand i sandlådan och gräva ut runt gungorna och fylla i ny sand runtom, samt byggt ihop en prefabricerad lekstuga och satt den på plats.Vägsyn har utförts.Gräsklippningen har tagits över av föreningen själva. Vägbulorna på Västervägen dämpar hastigheten bra.

8. Kassarapporten för verksamhetsåret 2008.

Kassören Greger Nilsson berättade om föreningens finanser.
Föreningen har haft utgifter på 214000 sek. inkl. betalning för asfalteringsjobben 2008. Våra tillgångar är endast 16332 före årets inbetalningar av medlemsavgiften. Kassarapporten godkändes och läggs till handlingarna.

9. Revisionsberättelsen för 2008.

Sekreteraren läste upp revisionberättelsen av föreningen utsedd revisor Robert Carlsson . Revisorn fann allt i sin ordning och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Rapporten lades till handlingarna.

10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Stämman gav enhällig ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Nya ärenden och motioner.

Inga motioner har kommit in , men 2 brev om dålig /usel snöröjning. Vintern och den dåliga kommunala snöröjningen diskuterades av stämman och stämman biföll styrelsens förslag att skicka en skrivelse till kommunens ansvariga vad vi tycker i frågan.
Sekreterare får ansvaret att skriva skrivelsen till Stenungsunds kommun.

Gatubelysningen diskuterades också. Tydligen är belysningen iordninggjord på Stora vägen utanför Blå musslan, men fortfarande brister det på Skogsvägen och Västervägen.
Sekr. påtalar fortsatta brister för kommunens ansvariga.

12. Framställningar från styrelsen.

·Efter den hårda vintern har det nu blivit kvar mycket isgrus på våra vägar.Förslag om att hyra in en firma med sopmaskin á 630sek plus moms/ tmma. ca 3tim bör räcka. Bifölls av stämman.

·Förslag att vi skall bekosta egen snöröjning. Avslogs av stämman. Vår kommande skrivelse och påpekanden till kommunen att årets snöröjare inte kunde sitt jobb bör räcka!

·Byta ut bef. blomlådor till andra former av farthinder. Vägbulor förkastas m.a.p. att det går ganska tung trafik på vägen ,som ligger ovanpå lerbotten och det finns risk att fastigheterna utmed vägen inte mår bra av de ev.skakningarna som kan uppstå.
S.k. droppar är dyra ca.20000 sek/st och vi behöver 4-6 st. S.k.väg-öar är också förhållandevis dyra. mellan 7-9000sek plus frakt. Vi beslöt att satsa på en budget- variant med betongrör eller stora betonggrisar med reflexskyltar på. Farthindret på Mellanvägen är på plats sedan en månad, ser lovande ut, men det är för klena grejer för att användas på Stora vägen.
Vi fortsätter också hålla kontakt med kommunens kontaktkvinna Kristina Hellström, för att få hit henne till Stora Höga för att diskutera hastighetsgränser och andra trafikfrågor. ansvarig ordförande Markus.

Ingen vet ännu riktigt säkert hur kommunen tänkt sig passagen förbi gamla Tempo. Risk finns att det blir en föreslagen s.k. promenadgata med tillåten biltrafik i 15 km/tim. Samfälligheten lämnade ett utlåtande på förslagen förra året där vi inte var positiva till detta då det sannolikt ytterligare ökar trafiken söderut , som vi egentligen vill få stopp på!

13. Beslut om arvoden till styrelsen för verksamhetsåret 2010.

Styrelsens förslag till ledamöternas arvoden var att bibehålla nuvarande ersättningar. Stämman beslutade enligt förslaget.

14. Styrelsens förslag för utgifts och inkomststat enl. debiteringslängd.

Styrelsen hade flera olika förslag beroende på vad stämman ansåg vi ska satsa på under året i fråga om asfalteringar m.m. . Stämman blev överens om att vi nöjer oss med att höja med 300sek i år för att kunna finansiera en billig form av nya farthinder på Stora vägen . Ordf. klubbade förslaget.
Stämman enades också om att i kallelsen till nästa års stämma, precisera mera både kostnads och arbetsmäsigt vad styrelsen föreslår att samfällighetsföreningen behöver satsa på. Nu fick vi göra en eftergift för ganska nödvändiga asfalteringar av Lilla skogsvägen och vägen innanför Stora vägen. Detta kommer att bli nödvändigt nästkommande år och kräver då sannolikt ytterligare en avgiftshöjning.

15. Val till styrelse ( 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter)

Valberedningen hade inga nya förslag. Pg.a. att sittande ordf. avgår ett år i förtid lämnade styrelsen ett eget förslag till valet.

Markus Kristensen ordförande fyllnadsval 1år

Susanne Callerud nyval ord.ledamot. 2år

Greger Nilsson omval kassör 2år

Arne Johansson omval suppleant 1år.

Leif Karlsson nyval suppleant 1 år.

Inga andra förslag kom upp. Stämman biföll de lagda förslagen

16. Val till revisor och suppleant

Till revisor på 1 år omvaldes Robert Carlsson

17. Val till valberedning.

Omval ett år på Roland Örtendahl sammankallande och Lennart Karlsson.

18. Övriga frågor:

Ansvar för renhållningen utmed Stora vägen? papperskorgar etc. Skulle SRAB kunna tömma papperskorgarna på Torsdagarna när hushållssoporna hämtas ?
Yvonne kontrollerar vad som gäller med kommuns ansvariga.

Eva Eliasson informerade om en ungdomsförening, som satsar på skatebord och redan fått EU bidrag. Eva frågar om samfällighetsföreningen skulle kunna tänka sig att sponsra föreningen? Har vi någon bra plats att rekommendera för skateverksamheten?
Stämman ber Eva återkomma till styrelsen med mer preciserat vad som önskas.

Eva berättade också om att Stenungsunds kommun “Fritid” vill göra ett ungdomens hus i driftvärnsgården. Lite har reden stått att läsa i tidningarna.
Eva fick också förslag ang. sponsringen att kontakta Stora Höga egnahemsförening .

19. Tid och plats för justering av protokollet.

Sekreteraren hör av sig till justerarna inom 2 veckor.
Protokollet kommer som vanligt att finnas på vår hemsida och också tillgängligt hos varje styrelsemedlem.

20. Mötets avslutande.

Ordförande tackade för sig och de få närvarande föreningsmedlemmarna för aktivt deltagande och avslutade mötet.

Protokoll                               Ordförande

Sekr.Gunnar Dahlquist         Markus Kristensen

Justeras                                Justeras

Eva Eliasson                         Ida Winkler