Mötet startades med att röstlängden via Teams kontrollerades och namnen på de som deltog digitalt fördes upp på röstlängden av sekreteraren.

§1.     Ordföranden Björn Kron öppnade mötet.

§2.     Frågan om mötet är behörigen utlyst. Mötet svarade ja.

§3.     Till ordföranden för mötet valdes sittande, Björn Kron.

§4.     Till sekreterare för mötet valdes sittande, Peter Kron.

§5.     Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Stefan Levinsson (närvarande i lokalen) och Daniel Kylefalk (närvarande via Teams)

§6.     Verksamhetsberättelsen för 2019 och 2020 genomlästes av mötesdeltagarna och godkändes.

§7.     Kassarapporterna för 2019 och 2020 gick igenom av Yvonne Ekman (kassör) och godkändes.

§8.     Revisionsberättelsen för 2019 och 2020 lästes upp av kassören.

§9.     Mötet beslutade meddela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.

§10.  Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Årsmötet delgavs det anonyma brevet som kommit till styrelsen via styrelsemedlems brevlåda. Det var avsändare “Hastighetsbeivrarna”. Detta har lämnats utan åtgärd då det inte fanns kontaktuppgifter till någon. Brevet handlade om hög hastighet på Västervägen från Laxvägen.

§11.  Budgetförslaget för verksamhetsåret 2021 lästes igenom och godkändes.

§12.  Ersättningsbeloppen till styrelsen och revisorer föreslogs oförändrade kommande verksamhetsår. Mötet godkände detta.

§13.  Styrelsens förslag till utgiftstat enligt debiteringslängden (1 100 kr/ hushåll & år i medlemsavgift samt 119 kr 40 öre/hushåll & år till Stora vägens fond). Godkändes av mötet.

§14.  Björn Kron omvaldes på 2 år som ordföranden för Stora Höga södra samfällighetsförening efter förslag från valberedningen.

§15.  Susanne Callerud och Peter Kron valdes som ledamöter efter förslag från valberedningen.

§15b.  Fyllnadsval. Ledamoten Marcus Kratz ersattes efter 1 år som ledamot av Gustaf Scott efter förslag från valberedningen.

§16.  Stefan Levinsson och Arne Johansson valdes till suppleanter på 1 år efter förslag från valberedningen.

§17.  Johan Palevik och Markus Kristensen valdes till revisorer på 1 år efter förslag från valberedningen.

§18. Roland och Ann-Charlotte Örtendahl valdes till valberedning på 1 år.

§19.  Övriga frågor:

  • Gunnar Dahlqvist frågade varför farthindren tagits bort på Stora vägen. Svaret var att det inkommit klagomål på att de orsakade rörelser i intilliggande hus. De kommer att  ersättas med betongsuggor för att försöka få ner hastigheten på biltrafiken.

 

  • Förslag framfördes om att försöka få hela området klassat som zon med högsta hastighet 30Km/h.
    Ordföranden åtog sig att kolla med Kommunen om det är möjligt . Intilliggande samfälligheter kommer att tillfrågas i samma fråga eftersom de kommer att beröras av ev. beslut.

 

  • En fråga om Stora Höga Södras samfällighets ansvarsområde. Enligt karta på hemsidan sträckte det sig ända till återvinningscentralen i södra änden. Detta är inte korrekt och kommer att justeras så att kartan visar rätt på hemsidan.

 

  • Gunnar Dahlqvist undrade om det var OK att han skötte om boulebanan ytterligare en säsong. Han välkomnades till detta tacksamt.

 

§20.  Årsmötesprotokollet kommer att finnas på tillgängligt på samfällighetens hemsida efter att det har justerats. Hemsidan finns på: www.storahogasodra.se

§21. Ordföranden Björn Kron tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

 

Björn Kron, Ordföranden                                                Peter Kron, Sekreterare

 

Stefan Levinsson, protokolljusterare                            Daniel Kylefalk, protokolljusterare