Protokoll från årsstämma, Stora Höga Södra Samfällighet
Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 den 18 April 2012.

Närvarande: 9 medlemmar samt styrelsen. Glädjande att se 2 nyinflyttade medlemmar i år igen.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Leif Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades av mötet med ja.

3. Val av ordförande för mötet.

Förslag sittande Leif Karlsson bifölls av mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

Förslag sittande Yvonne Ekman bifölls av mötet.

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.

Förslag Mattias Gevreus och Dan Lindberg bifölls av mötet.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2011.

Mötet gavs ett par minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 1), vilken sedan godkändes av mötet.

7. Kassarapport för verksamhetsåret 2011.

Kassör Greger Nilsson föredrog kassarapporten (bilaga 2), vilken sedan godkändes av mötet.

8. Revisionsberättelsen för 2011.

Då revisor Robert Carlsson inte kunde närvara på mötet lästes revisionsrapporten (bilaga 3) upp av sekreteraren. Den godkändes sedan av mötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2011.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.

En motion har kommit in till styrelsen. Den handlar om fartbegränsning och avstängning av Stora vägen (bilaga 4). Efter en diskussion beslutade mötet att nya styrelsen ska arbeta för avstängning av vägen men att under tiden jobba vidare med hastighetsbegränsning.

11. Framställningar från styrelsen.

Det har åter blivit dags att asfaltera om vissa delar av vårt ansvarsområde. En förfrågan att samtidigt asfaltera garageuppfart eller dylikt kommer att skickas till våra medlemmar. Fastighetsägaren betalar själv men får samma pris som samfälligheten.

12. Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag är oförändrade ersättningar, vilket bifölls av mötet.

13. Styrelsens förslag till utgiftsstat enligt debiteringslängden.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för medlemmarna år 2012. Avgiften 2011 har varit 1.000 kr/år. Mötet biföll förslaget.

14. Fyllnadsval av ordförande 1 år (på mandatet är 1 av 2 år kvar).

Då valberedningen inte har något förslag och inget förslag kom upp på mötet beslutade mötet att välja vice ordförande Gunnar Dahlquist till ordförande. Detta innebär att vi får ha ett fyllnadsval på 1 år av Gunnars uppdrag som ledamot. Detta blir under punkt 15.

15. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år samt fyllnadsval av ledamot 1 år.

Valberedningens förslag på 2 ledamöter på 2 år är nyval Mattias Gevreus, Ingrid Söderberg och Björn Kron. Efter omröstning beslutade mötet att välja Mattias och Ingrid som ledamöter på 2 år och Björn i fyllnadsvalet av ledamot där 1 år är kvar på mandatet.

16. Val av 2 styrelsesuppleanter 1 år.

Valberedningens förslag är omval av Markus Kristensen och Arne Johansson. Mötet beslutade att välja Markus och Arne till suppleanter.

17. Val av revisor 1 år.

Mötet beslutade omval av Robert Carlsson som revisor 1 år.

18. Val av 2 valberedare 1 år.

Ordföranden föreslog omval av Roland Örtendal. Mötet beslutade att välja Roland som valberedare. Då det inte fanns fler förslag beslutade mötet även att ge styrelsen i uppdrag att utse någon utöver Roland till valberedare. Mötet beslutade även att ge valberedarna ett arvode om 800 kr/år.

19. Övriga frågor.

Våra vägar kommer att sopas från grus innan aprils slut. Det har blivit försenat.

Vi får se över Blå Musslans debitering när de bygger ut. Förslaget är att styrelsen tar den frågan under året. Tillhör utbyggnaden möjligen Ruts väg?

Finns det behov för arbetsdagar 2012?

Arne Johansson sköter gräsklippning samt lekplatsen under 2012 liksom 2011.

20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer att finnas på www.storahogasodra.se samt hos styrelsemedlemmarna.

21. Mötet avslutades.

Ordförande Leif Karlsson Sekreterare Yvonne Ekman

Justerat Mattias Gevreus Justerat Dan Lindberg