Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Protokoll för årsstämman 16 april 2018.

shss

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

Närvarande: 11 fastigheter från GA-2. 13 närvarande

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Mötet besvarade frågan med ett ja.

3. Val av ordförande för mötet.

Markus Kristenson valdes.

4. Val av sekreterare för mötet.

Sittande Johan Palevik valdes.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Eva-Lena Dahlqvist, Västervägen 16 och Britt-Marie Dahlqvist, Stora Vägen 11.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017.

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen som sedan godkändes, bilaga 1.

7. Kassarapporten för verksamhetsåret 2017.

Kassör Yvonne Ekman gick igenom kassarapporten, bilaga 2.

8. Revisionsberättelsen för 2017.

Revisor Robert Carlssons revisionsberättelse lästes upp, bilaga 3.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.

En motion har kommit in med 2 st delar.

Vägmarkeringar och “hajtänder” runt fartgupp på Västervägen har suddats ut och förslaget är att dessa målas.
De fartgupp som är trasiga repareras.

Mötet biföll motionen.

11. Framställningar från styrelsen.

Se punkt 19 och 20

12. Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag var att inte göra några ändringar. Mötet beslutade att anta förslaget.

13. Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.

Styrelsen föreslog en oförändrad avgift 1100 kr/år med samt höja andelsavgiften Stora Vägens fond med 3% till 115,93 kr samt specificera den avgiften på fakturan. Den nya avgiften blir alltså 1100 kr + 115,93 kr = 1216 kr . Mötet antog förslaget.

14. Val av kassör på 2 år.
Yvonne Ekman valdes.

15. Val av ledamot på 2 år.
Markus Katz valdes.

16. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
Arne Johansson och Stefan Levinsson valdes om.

17. Val av 1 revisor på 1 år.
Niklas Winroth valdes.

18. Val av 2 medlemmar för valberedning på 1år.
Roland Örtendahl och Ann-Charlott Örtendahl valdes om.

19. Angående lekplatsen så är den till åren och behöver fräshas upp. Frågan är vad som kan räknas som godkänt eller inte. Styrelsen tittar över vad som behövs göras och vad det kan kosta till nästa årsmöte så får mötet bestämma hur vi ska göra.

20. Kommunens policy för snöröjning har ändrats vilket innebär att de kommer snöröja och halkbekämpa mindre, vilket tydligt visade sig i vintras. Vi behöver ha en egen entreprenör som hjälper oss med det. Styrelsen tar fram en plan och ordnar med lämplig entreprenör.

21. Övriga frågor:

  • 30 skylten är vandaliserad, den ligger dock inte på vår del av vägen.
  • Olika förslag kom upp på hur farthinder kan anordnas, kontakt ska tas med kommunen för att reda upp vad som är tillåtet eller inte.
  • Styrelsen gör en arbetsdag för att montera och reparera guppen.
  • Förslag togs upp på att göra en familjedag i lekparken för att bland annat rensa ogräs mm. Förslag på dag kommer senare.
  • Behov av soptunna längs Stora Vägen togs upp.
  • Avtackning med blomma av revisor Robert Carlsson som inte var på plats gjordes.
  • Jonny Augustsson som sköter föreningens webbsida fick en blomma

 

22. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt:
På hemsidan, www.storahogasodra.se samt hemma hos sekreteraren på Stora Vägen 6.

23. Mötet avslutades.

Sekreterare Johan Palevik

 

Justerat Eva-Lena Dahlqvist                                              Justerat Britt-Marie Dahlqvist