Plats: Matsalen i Stora Högaskolans matsal.

 • Mötet öppnades av ordföranden Björn Kron.
 • Mötet tillfrågades om Årsmötet var behörigt utlyst. Mötet svarade Ja.
 • Björn Kron valdes av mötet till ordförande för mötet.
 • Peter Kron valdes av mötet till sekreterare för mötet.
 • Kurt Eriksson och Roland Örtendahl valdes av mötet till protokolljusterare.
 • Sekreteraren, Peter Kron, läste upp årets verksamhetsberättelse. Mötet hade inget att tillägga och godkände berättelsen.
 • Kassören, Yvonne Ekman, redovisade årets kassarapport. Efter kort frågestund så godkändes kassarapporten av mötet.
 • Kassören läste upp revisionsberättelsen för mötet.
 • Mötet enades om att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
 • Det fanns inga inkomna ärenden från medlemmarna att hantera på Årsmötet.
 • Styrelsen presenterade förslaget att man skulle renovera staketet kring lekplatsen på Mellanvägen. Staketet är i mycket dåligt skick och behöver totalrenoveras. Beräknad kostnad för detta är ca 17 000 kronor i materialkostnader samt viss arbetskostnad.
 • Förslag från styrelsen att arvodet till styrelseledamöter skall vara oförändrat kommande mandatperiod. Detta godkändes av mötet.
 • Kassören, Yvonne Ekman, presenterade de avgifter som kommer att begäras in kommande period. Avgiften för Stora Vägens fond kommer att höjas från 119:40 till 123 kronor. Så det totala beloppet som varje fastighet skall betala blir 1 223:-. Detta godkändes av mötet.
 • Björn Kron valdes av Årsmötet till ordförande på två år.
 • Kurt Eriksson och Ted Joshage valdes till ordinarie ledamöter på två år.
 • Arne Johansson och Patrik Fredriksson valdes till suppleanter på ett år.
 • Marcus Kristensen och Johan Palevik valdes till revisorer på ett år.
 • Roland och Ann-Charlotte Örtendahl valdes till valberedning på ett år.
 • Till övriga frågor beslutades om en vägsyn i vår samt en arbetsdag i september.
 • Det beslutades att Årsmötesprotokollet skall hållas tillgängligt på www.storahogasodra.se så snart det är reviderat och godkänt.
 • Mötet avslutades.

Björn Kron Ordförande

Peter Kron, sekreterare

Kurt Eriksson protokolljusterare

Roland Örtendahl protokolljusterare