shss

Stora Höga Södra Samfällighetsförening

Protokoll för årsstämman 21 april 2015.

Plats: Navet i Stora Höga skolan. kl.19.00

Närvarande: 8 medlemmar inkl. styrelse och valberedning

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Mötet besvarade frågan med ett ja, men det borde funnits med på hemsidan. Yvonne ansvarar för det nästa år.

3.   Val av ordförande för mötet.
Sittande Björn Kron valdes.

4.   Val av sekreterare för mötet.
Sittande Yvonne Ekman valdes.

5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Gunnar Dahlquist och Annica Fredberg valdes.

6.   Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2014.
Mötet gavs några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen som sedan godkändes, bilaga 1.

En fråga dök upp om vem som har ansvar vid eventuella olyckor pga farthinder på gång- och cykelbana. Björn ansvarar.

Gunnar meddelade att han gärna fortsätter att ta hand om boulebanan 2015.

7.   Kassarapporten för verksamhetsåret 2014.
Kassör Mattias Gevreus gick igenom kassarapporten, bilaga 2.

8.   Revisionsberättelsen för 2014.
Revisor Robert Carlssons revisionsberättelse lästes upp, bilaga 3.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

10.   Nya ärenden och motioner från medlemmar.
Det har kommit in en motion från medlemmarna, bilaga 4. Förslaget är att inköpa ny skylt med texter ”Västervägen” då det knappt syns vad som står på.

Mötet beslutade att först försöka göra rent skylten. Om det inte går inhandlas en ny.

11.   Framställningar från styrelsen.
Yvonne föredrog delar av arbetet ihop med Getskärs samfällighetsförening. Styrelsen kommer under 2015 fortsätta det där det inte riktigt är klart hur vi ska göra med avgiftsdebitering och kallelser.

Asfaltering behövs på vissa delar. Det finns en vägsyn från 2014, men det behövs kanske göras en ny.

Det påpekades att det bl a behövs förstärkas linjer på Västervägen.

12.   Ersättning till styrelsen och revisorer.
Styrelsen föreslog inga höjningar i år. Mötet beslutade att anta förslaget.

13.   Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden.
Styrelsen föreslog ingen höjning av avgiften på 1 100 kr/år då det finns en del pengar i kassan. Mötet antog förslaget.

14.   Val av ordförande på 2 år.
Björn Kron valdes om.

15.   Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.
Susanne Callerud och Yvonne Ekman valdes om.

16.   Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
Arne Johansson och Joakim Wåhlström valdes om.

17.   Val av 1 revisor på 1 år.
Robert Carlsson valdes om.

18.   Val av 2 medlemmar för valberedning på 1år.
Roland Örtendahl och Ann-Charlott Örtendahl valdes om.

19.   Övriga frågor.
Önskemål framfördes om att meddela mer på hemsidan om när det behövs arbetas med t ex farthinder eller lekplats. Yvonne ansvarar.

Hur går det med maillista till medlemmarna? Då inte alla betalar avgiften med OCR-nr har styrelsen antagit att inte alla hushåll har tillgång till internet och därmed inte prioriterat den frågan.

Önskemål framfördes om hjälp med att få Getskärsvägen att åtgärda diket på norra sidan deras väg. Det är helt igenvuxet och medför att regnvatten forsar över en del tomter på norra sida Västervägen. Björn ansvarar.

Be gärna Getskärsvägen att informera våra medlemmar som kommer påverkas av deras eventuella belysning (gäller Västervägen). Det är alltid trevligt med information.

Planeras det för ny gång- och cykelförbindelse mellan gamla campingplatsen och Västervägen? Björn ska höra med kommunen.

20.   Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.
Protokollet kommer att finnas på Stora vägen 8 och hemsidan 14 dagar efter årsstämman.

21.   Mötet avslutades.

Sekreterare Yvonne Ekman

Justerat Gunnar Dahlquist                                                  Justerat Annica Fredberg