Protokoll för årsstämman 25 april 2019.

Plats: Navet i Stora Höga skolan.  kl.19.00

Närvarande: 7 personer (varav 4 styrelsemedlemmar, 3 medlemmar).

 

1.     Mötets öppnande

Ordförande Markus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.     Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Mötet ansåg att mötet är behörigen utlyst.

3.     Val av ordförande för mötet.

Till mötesordförande valdes Markus Kristensen.

4.     Val av sekreterare för mötet.

Till mötessekreterare valdes Yvonne Ekman.

5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Björn Kron och Roland Örtendahl.

6.     Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2018.

Ordföranden läste föreningens verksamhetsberättelse för 2018 (bil. 1).

7.     Kassarapporten för verksamhetsåret 2018.

Kassör Yvonne Ekman redovisade föreningens kassarapport för 2018 (bil. 2).

8.     Revisionsberättelsen för 2018.

Ordföranden läste revisionsberättelsen för 2018.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

Mötet besvarade frågan med ja.

10.  Nya ärenden och motioner från medlemmar.

Det har kommit in ett antal motioner.
De handlar om snöröjning, farthinder på Mellanvägen och lekplatsen (bil. 3).
En del punkter har styrelsen redan jobbat med men anser att samtliga punkter ska fortsätta jobbas med under 2019.
Bl a har vi under vintersäsongen 18/19 haft ett eget snöröjningsavtal. Kommunens snöröjning har varit opålitlig, inte gjorts på alla våra vägar samt att de ändrade reglerna inför 17/18.

Det kan såklart finnas en del barnsjukdomar. Finns det åsikter eller frågetecken angående det är medlemmarna välkomna att höra av sig till styrelsen så får vi kontakta entreprenören.

11.  Framställningar från styrelsen.

Lekplatsens framtid är en stor fråga. Vem har ansvar för ev. olyckor då den inte följer säkerhetsstandard i Sverige. Vad behövs göras och vad får det kosta? Ett önskemål om att ha en rutschkana lades fram. Detta får styrelsen jobba med under året.

Väglinjer på Västervägen och s k hajtänder vid väjning får fyllas i (gäller även Mellanvägarna).

Övergångsstället får ses över. Detta görs vid vägsyn.

12.  Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag är oförändrad ersättning vilket mötet beslutade att följa.

13.  Styrelsens förslag för utgiftsstat enligt debiteringslängden

Styrelsens förslag är oförändrad medlemsavgift på 1 100 kr/år. Avgiften per andel i Stora vägens fond höjs enligt stadgarna med 3% till 119,40 kr.

14.  Val av ordförande på 2 år.

Till ordförande valdes Björn Kron (nyval).

15.  Val av 2 ledamöter på 2 år.

Till ledamöter valdes Susanne Callerud (omval) och Peter Kron (nyval).

16.  Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.

Till styrelsesuppleanter valdes Stefan Levinsson och Arne Johansson (båda omval).

17.  Val av 2 revisorer på 1 år.

Till revisorer valdes Markus Kristensen och Johan Palevik (båda nyval).

18.  Val av 2 medlemmar till valberedning på 1 år.

Till valberedare valdes Roland Örtendahl och Ann-Charlotte Örtendahl (båda omval).

19.  Framtiden för lekplatsen vid Mellanvägen.

Frågan togs upp redan under punkt 11 och lekplatsen diskuterades vidare.

20.  Fartbegränsningar på våra vägar, bl a Stora vägen.

De gupp på Stora vägen som körts sönder av snöplog får ersättas.
Mötet diskuterade och beslutade även att se över farthinder på norra Mellanvägen då hastigheten ibland upplevs vara hög.
Även om vägen inte är en lekplats går det inte att hindra bl a barn att korsa vägen. Styrelsen arbetar med frågan.

21.  Övriga frågor.

Diskussionen angående fartgupp och andra åtgärder fortsatte.

22.  Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer att finnas på www.storahogasodra.se 2 veckor efter mötet.

23. Mötet avslutas.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Sekreterare Yvonne Ekman

 

Justerat Björn Kron                                                                                                                           Justerat Roland Örtendahl