Föreningens ansvar omfattar:

Del av Stora vägen från Getskärsvägen förbi Blå Musslan fram till Ruths väg, Mellanvägen (norra och södra), Västervägen, Skogsvägen, Lilla skogsvägen, Släntvägen, Barkvägen samt lekparken med boulebana och vissa grönytor.

Vägar

Vägunderhåll vintertid består främst av att genom snöröjning (Kommunen) och sandning upprätthålla en normal framkomlighet på vägar samt gång- och cykelbanor.

Sommarunderhåll innebär främst att åtgärda skador som uppkommit under vintern på vägar, gång- och cykelbanor. Underhållet startar på våren med en vägsyn.

Till sommarunderhåll räknas även att kontrollera och eventuellt åtgärda olika anordningar i direkt anslutning till vägen så avsedd funktion erhålls. Det kan till exempel innebära rensning och fördjupning av diken samt rensning av vägtrummor ,slamsugning av vägnätets dagvatten-brunnar etc. För en ökad trafiksäkerhet kontrolleras vägskyltarnas standard och skadade skyltar åtgärdas eller byts ut.

Vägarnas kontrolleras varje år genom okulär besiktning där status noteras. Vägsynen är ett viktigt verktyg i föreningen för att långsiktigt säkra en god vägstandard inom ansvarsområdet till lägsta möjliga kostnad för föreningens medlemmar. Vägsynen används som underlag för budgetarbetet och ligger till grund för projektering av större asfalteringsarbeten och vägprojekt.
De arbeten som måste utföras i samband med underhåll av vägnätet, upphandlas av vägföreningen från olika entreprenörer.

Grönytor

Vägföreningen vill i detta sammanhang påminna om att fastighetsägaren ansvarar för att träd och buskar som står på tomtmark inte får försämra framkomligheten eller försämra trafiksäkerheten genom att skymma sikten i kurvor etc. Styrelsen tillhandahåller informationsblad om vad som gäller om du behöver ett nytt.

Alla fastighetsägare uppmanas att medverka till att framkomligheten underlättas för entreprenörers ( post och renhållning) bilar och maskiner genom att hålla eget träd eller buskage i välklippt skick.

Övrigt

Tänk på att visa hänsyn till era grannar när vårarbetet drar i gång i trädgårdarna. Att elda upp ris och kvistar är fortfarande tillåtet, men tänk på brandfaran och att grannen inte vill bli inrökt. Kör det till Stripplekärrstippen istället om du har möjlighet.

Tänk också på att köra sakta och försiktigt i vårt område, ingen vill väl orsaka en olycka.

Respektera våra väg- och hastighetsregler. Tack!