Protokoll från årsstämma, Stora Höga Södra Samfällighet

Plats: Navet i Stora Höga skolan Kl.19.00 den 24 april 2013.

Närvarande: 13 medlemmar samt styrelsen.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Gunnar Dahlqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Frågan besvarades av mötet med ja.

3. Val av ordförande för mötet.

Förslag sittande Gunnar Dahlqvist valdes av mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

Förslag sittande Yvonne Ekman valdes av mötet.

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.

Förslag Kurt Eriksson och Stefan Flink valdes av mötet.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2012.

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga 1), vilken sedan godkändes av mötet.

7. Kassarapport för verksamhetsåret 2012.

Kassör Mattias Gevreus föredrog kassarapporten (bilaga 2), vilken sedan godkändes av mötet.

8. Revisionsberättelsen för 2012.

Då revisor Robert Carlsson inte kunde närvara på mötet lästes revisionsrapporten (bilaga 3) upp av ordföranden. Den godkändes sedan av mötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2012.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

10. Nya ärenden och motioner från medlemmar.

Inga motioner har kommit in till styrelsen.

11. Framställningar från styrelsen.

11.1. Förslag till stadgeändringar.

a. Under § 14 Kallelse till stämma.

Ändra ”sista datum för kallelse från 14 dagar” till 1 månad före mötet.

Mötet beslutade att bifalla förslaget.

b. Ändra ”att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom brevlåda” till via e-post genom upprättad lista och hemsida eller brevlåda för dem utan e-postadress. (Gäller ej kallelse till årsstämma, som alltid delas ut i brevlåda).

Mötet beslutade att bifalla förslaget.

c. Under § 15 Motioner.

Ändra ”motion, som ska behandlas under ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad” till 14 dagar före årsstämma.

Mötet beslöt att bifalla förslaget med tillägg om att motioner som kommit in visas på hemsidan senast 7 dagar innan mötet.

d. Under § 12 Underhålls och förnyelsefond.

Förslag till höjning av avgift för andelar i Stora vägens vägfond 2013 och framåt.

Höjning till 100 kr/andel och år under 2013 (i nuläget 67 kr/andel och år). Sedan ändra ”skall årligen avsättas minst ….. kr” till höjning med 3 % årligen.

Mötet beslutade att bifalla förslaget.

11.2. Förslag till verksamhetsplan 2013.

Styrelsens förslag på verksamhet under 2013 visades. Även budget för detta diskuterades.

11.3. Förslag om arbetsgrupper.

Ett förslag att medlemmar ska kunna medverka i olika arbetsgrupper t ex. lekplats & boulebana, snöröjning och sandning (kalla ut jour), hemsidan eller fest/aktivitets-kommitté. Då intresset verkar lågt beslutade mötet att styrelsen jobbar vidare med förslaget.

11.4. Förslag om 3-årsplan för asfaltering i ansvarsområdet.

Vägsyn som gjordes för ett tag sedan redovisades med bilder. Även de fastighetsanslutningar som skulle komma på tal om asfaltering redovisades.

Förslag till 3-årsplan är:

2013. Vattenpölar vid Stora vägen.

2014. Garageinfarter, anslutningar med grus.

2015. Stora vägen.

12. Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsens förslag är oförändrade ersättningar, vilket bifölls av mötet.

13. Styrelsens förslag till utgiftsstat enligt debiteringslängden.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för medlemmarna år 2013. Avgiften 2012 har varit 1.000 kr/år. Mötet biföll förslaget.

14. Val av ordförande 2 år.

Valberedningens förslag är Björn Kron. Mötet beslutade att välja Björn till ordförande.

15. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.

Valberedningens förslag på 2 ledamöter på 2 år är nyval av Susanne Callerud och omval av Yvonne Ekman. Båda beslutades valda av mötet.

16. Val av 2 styrelsesuppleanter 1 år.

Valberedningens förslag är nyval av Joakim Wåhlerström och omval av Arne Johansson. Mötet beslutade att välja Joakim och Arne till suppleanter.

17. Val av revisor 1 år.

Mötet beslutade omval av Robert Carlsson som revisor 1 år.

18. Val av 2 valberedare 1 år.

Ordföranden föreslog omval av Roland Örtendal. Mötet beslutade att välja Roland som valberedare. Då det endast fanns 1 förslag får den andra platsen som valberedare lämnas vakant.

19. Övriga frågor.

Hastigheten på Stora vägen diskuterades igen. Tillåtna hastigheter hålls inte. Mötet diskuterade åtgärder. Ett förslag var flytta 30-skylten längre norrut och ytterligare ett övergångsställe vid Stora vägen 17.
Styrelsen jobbar vidare med begränsning av hastigheten under 2013.

20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer att finnas på www.storahogasodra.se samt hos styrelsemedlemmarna senast 2 veckor efter stämman.

21. Mötet avslutades.

Avgående ordförande Gunnar Dahlqvist tackades för ett gott arbete i styrelsen under många år med en bukett blommor. Avgående suppleant Markus Kristensen kunde inte närvara på stämman och uppvaktas vid ett annat tillfälle.

Sekreterare Yvonne Ekman

Justerat Kurt Eriksson Justerat Stefan Flink